Utorak , 16. Aug, 2022

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

KONKURS za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika – djeci branilaca za školsku 2022./2023. godinu

img

Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica - kompletan tekst(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14, 1/18 i 15/21) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 8. Instrukcije za provođenje konkursne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branilaca u školskoj 2022./2023. godini broj: 13/03-2-3-37-9583/22 od 20.06.2022.godine, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti, dana 23.06.2022. godine objavljuje

KONKURS
za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika
– djeci branilaca za školsku 2022./2023. godinu

I. Predmet konkursa

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Maglaj u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Maglaj, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Maglaj, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2022./2023.godinu.

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:
1) za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama.......................100,00 KM
2) za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama.......................150,00 KM

II. Pravo učešća na konkursu imaju:

- djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
- djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
- djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata (umrli DB koji je u Oružanim snagama proveo najmanje jednu godinu neprekidno u periodu od 20.06.1992. godine do 23.12.1995 godine);
- djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;
- djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci, ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica, ili šest mjeseci po punoljetstvu.

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

1) koji obnavljaju istu godinu školovanja;
2) čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;
3) čija primanja po članu porodičnog domaćinstva prelaze iznos od 400,00 KM;

IV. Kriteriji za izbor kandidata:

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:
- ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini;
- socijalno-ekonomska situacija;
- učešće u Oružanim snagama;
Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca, koji ispunjavaju uvjete iz tačke 3. ovog Konkursa.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17., 18. i 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica i istaknuti su na oglasnoj ploči općine i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

V. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

- ovjerena kopija đačke knjižice, odnosno svjedočanstva iz predhodne školske godine;
- ovjerena kućna lista;
- uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;
- ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz
Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
- ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
- uvjerenje o kretanju (kao dokaz o prebivalištu);
- potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije koji se dokazuje, rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99).

VI. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Za djecu pripadnika branilačke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj u vremenu od 23.06. do 12.07.2022. godine (zadnji dan zaprimanja zahtjeva) u Službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Maglaj .

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Tekst Konkursa

Izjava o prihodima

Obrazac zahtjeva(Općina Maglaj)