Utorak , 16. Aug, 2022

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

10. redovna sjednica Općinskog vijeća održat će se sutra u Novom Šeheru


img

 

Sutra će se održati 10.redovna sjednica Općinskog vijeća sa početkom u 09:00 sati, u Sportskoj dvorani Osnovne škole u Novom Šeheru Maglaj.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

Verifikacija Zapisnika sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 28.10.2021.godine.

1.
a) Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2022.godinu; Download
b) Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2022.godine; Download
c) Dokument okvirnog Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 2022 - 2024. godinu; Download

2. Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2021. godine; Download

3. Informacija
a) Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 30.06.2021.godine; Download
b) Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 30.09.2021.godine; Download

4. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“ po zahtjevu MEGA TAS doo Maglaj; Download

5. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“ po zahtjevu Hrnjić Minadira i Mulaomerović Melise; Download

6. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“ po zahtjevu Čajić Maria; Download

7.
a) Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, k.č.br. 652/2 k.o. Novi Šeher (Bašić Suvad); Download
b) Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, k.č.br. 1581/13 k.o. Liješnica (Salkanović Semir); Download
c) Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, k.č. br. 1581/14 k.o. Liješnica (Salkić Salim); Download

8. Nacrt Odluke o privremenom korištenju javnih površina i davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini; Download

9. Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta Rakovac; Download

10. Informacija o toku izrade Prostornog plana općine Maglaj; Download

11.
a) Informacija - Akcioni plan 2021-2023 implementacija Analize stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite; Download
b) Informacija o provedbi Odluke o socijalnoj zaštiti na području općine Maglaj; Download

12. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Maglaj za 2021.godinu; Download

13. Informacija o radu obrazovnih ustanova na području općine Maglaj za školsku 2020/2021.godinu i GPR za 2021/2022.godinu; Download

14. Informacija o djelovanju NVO i drugih civilnih organizacija koje se sufinansiraju; Download

15. Informacija o stanju sporta i sportskih terena na području općine Maglaj. Download

Vijećnička pitanja i inicijative.