Subota , 03. Dec, 2022

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

O D L U K U o produženju rada ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj u sklopu održavanja manifestacije „Studentsko ljeto – 2022“, u noći sa 09.09. na 10.09. i u noći sa


img

 

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08 i 6/08) i člana 4. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 9/21 i 8/22), Načelnik općine Maglaj u sklopu održavanja kulturne manifestacije „Studentsko ljeto – 2022“, donosi

 

 

O  D  L  U  K  U

o produženju rada ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj

u sklopu održavanja manifestacije „Studentsko ljeto – 2022“,

u noći sa 09.09. na 10.09. i u noći sa 10.09. na 11.09.2022. godine

 

 

Član 1.

Odobrava se svim vlasnicima ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj produženje rada ugostiteljskih objekata, bez izvođenja muzike uživo, u sklopu održavanja kulturne manifestacije „Studentsko ljeto – 2022“ do 02,00 sata u noći sa 09.09. na 10.09. i u noći sa 10.09. na 11.09.2022. godine.

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

Načelnik općine Maglaj na osnovu ukazane potrebe donosi odluku o produženju rada ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj u sklopu održavanja kulturne manifestacije „Studentsko ljeto – 2022“ do 02,00 sata u noći sa 09.09. na 10.09. i u noći sa 10.09. na 11.09.2022. godine.

Razmatrajući podneseni zahtjev Načelnik općine donio je Odluku kojom se odobrava svim vlasnicima ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj produženje rada ugostiteljskih objekata, u sklopu održavanja manifestacije „Studentsko ljeto – 2022“, bez izvođenja muzike uživo u naprijed navedene dane, uz obavezu da reprodukovana muzika u ugostiteljskim objektima u periodu od 24,00 do 02,00 sata ne ugrožava javni red i mir.