Nedjelja , 02. Apr, 2023

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

JU Dom kulture "Edhem Mulabdić": JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos


img

 

Na osnovu člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH“, br. 26/16i 89/18), člana 4. u vezi sa članom 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine ZDK“, broj 8/19), te Odluke o potrebi prijema radnika, broj I/1-4/23 od 09.01.2023.godine, v.d.direktor JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj raspisujeJAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos

 

1. Blagajnik-likvidator- 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme.

 

Opis poslova:

 • *Vodi blagajnu Doma kulture;
 • *Vodi blagajnički dnevnik sa svim priloženim dokumentima o naplatama i isplatama koji se dostavlja knjigovodstvu odmah, a najkasnije do 5 dana;
 • *Svakodnevno zaključuje blagajnu;
 • *Brine se o blagajničkom maksimumu;
 • *Radi poslove likvidature;
 • *Vrši obračun plaća i drugih naknada (topli obrok, regres, putne troškove dolaska na posao radnika);
 • *Vrši isplate i uplate sa računa i blagajne, po odlukama direktora;
 • *Vrši prodaju hrane i pića;
 • *Popunjava naloge za isplatu;
 • *Vodi knjigu ulaznih i izlaznih faktura;
 • *Vrši obrade izvoda iz banke;
 • *Radi specifikaciju ulaznih-izlaznih računa, banke, blagajne, autorskih naknada saradnika-predavača, kao i ostalih saradnika koji koriste usluge Doma kulture;
 • *Vodi statističke podatke koji se odnose na njegove poslove;
 • *Vrši pripremu inventure i njeno usklađivanje;
 • *Vodi evidenciju o dnevnom pazaru u sjedištu i podružnici;
 • *Radi i druge poslove iz domena finansijsko-matrijalnog poslovanja;
 • *Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada, po nalogu direktora.

 

Uslovi: SSS  – (IV stepen, srednja škola ekonomskog, općeg ili tehničkog smjera);

Radno iskustvo: najmanje 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima;

Plaća: Radnik ima pravo na plaću i naknadu plaće u skladu sa Pravilnikom o plaćama i drugim ličnim primanjima u radnika u JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj.

Pored posebni uslova u pogledu stručne spreme za konkretno radno mjesto, kandidat mora ispunjavati sljedeće opće uslove:

 • - da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • - da je stariji od 18 godina,
 • - da su zdravstveno sposobni za vršenje poslova predviđenih za određeno radno mjesto.

Uz prijavu na oglas, kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenu kopiju:

 1. *Uvjerenje o državljanstvu
 2. *Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi

Samo izabrani kandidati su obavezni da dostave ljekarsko uvjerenje, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru.

 

Prijave sa dokumentacijom dosaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte, na adresu:

JU Dom kulture“Edhem Mulabdić“ Maglaj

Ul. Sulejmana Omerovića broj 2

74250 Maglaj

Sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

 


Javni oglas ostaje otvoren osam dana od dana objave u dnevnom listu  „Oslobođenje“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji dostave uredne, potpune i blagovremene prijave održat će se intervju, o čijem terminu će biti naknadno obavješteni. Postupak izbora kandidata zasnivat će se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervju sa svakim od kandidata, na kojem će Komisija bodovati kandidate.

Poslodavac će u roku od pet dana obavijestiti pismenim putem sve prijavljene kandidate koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema u radni odnos.

 

Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na broj telefona: 032/603 – 326.