Srijeda , 28. Feb, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

JAVNI OGLAS za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjenu poziciju u reguliranom organu Općine Maglaj


img

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa članom 9 Odluke o postupcima, standardima i kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj 2/17), članom 2. Odluke o pokretanju procedure izbora i imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj 2/21), te članom 3. Rješenja Općinskog vijeća, broj 02-04-1-2321/22 od 20.12.2022. godine, Komisija za izbor na upražnjenu poziciju u reguliranom organu Općine Maglaj objavljuje

 

 

JAVNI OGLAS

za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjenu poziciju

u reguliranom organu Općine Maglaj

 

 

I  Naziv pozicije

1. Upravni odbor JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj – 1 (jedan) član

Jedan član Upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika osnovača.

 

II Opis pozicije

Upravni odbor

Upravni odbor ustanove: donosi pravila ustanove, imenuje i razrješava direktora, pribavlja pismene saglasnosti osnivača za imenovanje direktora, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte u skladu sa zakonom i pravilima ustanove, odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koji je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučije drugi organ ustanove, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem, odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa 2/3 ukupnih mjesečnih prihoda Doma kulture iz predhodnog mjeseca, odgovara osnivaču za rezultat rada, odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen Pravilima ustanove odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

Mandat članova Upravnog odbora je 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.

Naknada za rad predsjednika i članova Upravnog odbora, utvrđuje se u skladu sa općim aktima ustanove, a ista se isplaćuje iz sredstava ustanove.

Kandidati za imenovanje/ nominiranje na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Općine Maglaj treba da ispunjavaju opće i posebne uslove.

 

III Opći uslovi

Svi kandidati za imenovanje dužni su da ispunjavaju slijedeće opće uslove:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

4. da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 12/03, 34/03 i 65/13),

6. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 70/08),

7. da nema privatni i/ili finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,

8. da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

9. da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

 

IV Posebni uslovi

Kandidati za imenovanje/ nominiranje na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Općine Maglaj treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

 

 1. Za članove Upravnog odbora:

Posebne uslove/uvjete propisane odgovarajućim zakonom koji reguliše oblast za koju je osnovan i registrovan regulirani organ, odnosno uvjete za određenu poziciju u reguliranom tijelu i (ili):

 1. *VSS, VII stepen stručne spreme, dokaz o završenom visokom obrazovanju, odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. Izuzetno, posebni uslov može biti VŠS ili SSS -stručne spreme, kada je očigledno neophodno osigurati sastav reguliranih tijela predstavnika građana, roditelja, zaposlenika, korisnika i sl,
 2. *najmanje tri (3) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno pet (5) godina nakon sticanja VŠS ili SSS,
 3. *da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog društva ili institucije,
 4. *da nije vlasnik ili član uprave nekog privrednog društva ili institucije,
 5. *komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
 6. *sposobnost tumačenja propisa iz oblasti za koju je regulirani organ osnovan,
 7. *sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
 8. *poželjno poznavanje stranih jezika.

 

Prilikom procjene posebnih uslova/uvjeta, kriteriji navedeni pod tačkama od e) do g) izrazit će se u bodovima od 1-5.

 

V Spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto za podnošenje prijava

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju :

 • -izvod iz matične knjige rođenih,
 • -dokaz o školskoj spremi (ovjerenu kopiju diplome),
 • -dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje o radnom iskustvu),
 • -uvjerenje o državljanstvu,
 • -potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke III Opći uvjeti alineja c), d), e), f), g), h) i i) i tačke IV Posebni uvjeti alineja c) i d).

 

Za dokazivanje određenih općih i posebnih uslova, kandidati mogu preuzeti obrazac Izjave u zgradi Općine Maglaj, kancelarija broj 16.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se kandidiraju.

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenja prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Poslednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave Oglasa u “Službenim novima Federacije BiH”.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom biće pozvani na intervju od strane Komisije. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 49/06).

Oglas će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Dnevni avaz”, web stranici Općine Maglaj (www.maglaj.ba), Oglasnoj ploči Općine Maglaj i RTV Maglaj.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 14 dana od dana objave Oglasa u “Službenim novima Federacije BiH”.

Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno na slijedeću adresu:

 

Općina Maglaj,

Komisija za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj,

 Viteška ulica br. 4,

Maglaj,

sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj (JU Dom kulture “Edhem Mulabdić” Maglaj) – NE OTVARATI”.