Ponedeljak , 27. May, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Maglaj


img

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 12/03 i 34/03 i 65/13), a u vezi sa članom 33. stav (2) i (3) i 35. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/13), članom 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, br. 8/07, 3/08 i 6/08), Odlukom o standardima i kriterijim za imenovanje Općinskog pravobranioca Maglaj broj: 02-04-1-555/23 od 30.03.2023. godine („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 4/23) i Odlukom o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Maglaj broj: 06-45-1-1381/23 od 12.04.2023. godine, Općinski načelnik Maglaj, objavljuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Maglaj

I - Naziv pozicije

Općinski pravobranilac Općine Maglaj – 1 (jedan) izvršilac

II - Opis poslova:

Općinski pravobranilac predstavlja pravobranilaštvo, rukovodi radom, prati i proučava društvene odnose i pojave od interesa za ostvarenje funkcije pravobranilaštva, preduzima mjere za unapređenje organizacije rada pravobranilaštva, izrađuje godišnji izvještaj i program rada, donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, te vrši prava i dužnosti utvrđene Zakonom o pravobranilaštvu, drugim propisima i općim aktima.

III - Kandidat za Općinskog pravobranioca mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

1. Opći uslovi:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina
c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
d) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
e) da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
f) da nije član organa zakonodavane, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/80),
g) da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju u roku od 5 godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne,
h) da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
i) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje.

2. Posebni uslovi:
a) VSS, VII stepen stručne spreme visokog obrazovanja, odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg cikluca Bolonjskog sistema studiranja pravnog smjera,
b) položen pravosudni ispit,
c) najmanje četiri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima u pravobrnailaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, privrednim društvima/preduzećima i drugim pravnim osobama,
d) sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje dužnosti upražnjene pozicije,
e) sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
f) stručno znanje iz nadležnosti općinskog pravobranilaštva,
g) komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
h) sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
i) rezultati ostvareni tokom poslovne karijere relevantni za obavljanje dužnosti upražnjene pozicije.

IV - Općinskog pravobranioca imenuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

V - Potrebni dokumenti:

- Kandidati za općinskog pravobranioca obavezni su priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):
1. Prijavu, svojeručno potpisanu,
2. Biografiju sa adresom i kontakt telefonom,
3. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od tri mjeseca),
4. Izvod iz matične knjige rođenih,
5. Dokaz o stručnoj spremi,
6. Uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu,
7. Uvjerenje da ima radno iskustvo u trajanju od najmanje četiri godine nakon položenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, privrednim društvima/preduzećima i drugim pravnim osobama,
8. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
9. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražanjenu poziciju u roku od 5 godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne (ne starije od 3 mjeseca),

10. Potpisanu i ovjerenu izjavu:
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
- da nije član organa zakonodvane, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/80).

VI - Ovaj Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Dnevni avaz“, internet stranici Općine Maglaj (www.maglaj.ba) i Oglasnoj ploči Općine Maglaj,

- Krajnji rok za podnošenja prijava na Javni konkurs je 15 dana od dana objavljvanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

VII - Prijavu sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: “Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Maglaj“ - NE OTVARAJ, lično putem protokola Općine Maglaj ili se šalju poštom preporučeno na adresu:

OPĆINA MAGLAJ
Komisija za izbor Općinskog pravobranioca Općine Maglaj;
Viteška broj 4,
74250 Maglaj;

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII – Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Kandidati koji budu pozvani na intervju moraju ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.


IX – Kandidat koji bude imenovan dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstevnoj sposobnosti za obavljanje posla, prije stupanja na dužnost.

 

PREUZIMANJE:

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Maglaj