Ponedeljak , 27. May, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

36. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj – prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa sjednice Kolegija Općinskog vijeća Maglaj, održanog dana 21.03.2024. godine, sazivam 36. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za četvrtak, 28.03.2024. godine, sa početkom u 09,00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.


Za sjednicu predlažem:

Verifikacija zapisnika sa 35. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 28.02.2024. godine

DNEVNI RED

1. Prijedlog izmjene i dopune Statuta Općine Maglaj Download

2. Izjašnjenje o Inicijativi za formiranje MZ Stari grad Download

3. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu Download

4. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-Sjeverni dio“ po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Maglaj Download

5. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-Sjeverni dio“ po inicijativi Općine Maglaj Download

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“ po zahtjevu Budimir Marinka Download

7. Prijedlog Odluke o subvencioniranju komunalnih usluga za socijalno ugrožene kategorije stanovništva Download

8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zadržavanju prava Osnivača Javne ustanove Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj Download

9. a) Prijedlog Odluke o razrješenju dva člana Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj Download
    b) Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj Download

10. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija općine Maglaj za 2024.-2026. godine Download

11. Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu Download

12. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve od 01.01. – 31.12.2023. godine Download

13. Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 31.12.2023. godine Download

14. Nacrt Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2024. godinu Download

15. Nacrt Programa utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2024. godinu Download

16. Plan i program održavanja javnog zelenila na gradskom području sa finansijskim pokazateljima za 2024. godinu Download

17. Izvještaj o radu „Komunalno javno društvo“ doo Maglaj za 2023. godinu Download

18. Prijedlog Programa utroška sredstava – subvencija JP „Veterinarska stanica“ doo Maglaj u cilju zbrinjavanja pasa lutalica za 2024. godinu Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.