Ponedeljak , 27. May, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

JAVNI POZIV za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2024.godini


img

 

 

Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Maglaj, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Maglaj i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Maglaj  o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava  u svrhu podsticaja zapošljavanja.

Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva, općine/grada i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.

 

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju:

 1. *dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja;
 2. *ratni vojni invalid;
 3. *demobilizirani branilac, koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine, osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili šest mjeseci po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS;
 4. *dijete šehida/poginulog branioca do 35 godina života, dijete umrlog RVI i dijete umrlog nosioca najvećeg ratnog priznanja, do navršene 30 godine života;
 5. *udovica šehida/poginulog branioca, korisnica porodične invalidnine;
 6. *udovica ratnog vojnog invalida, korisnica porodične invalidnine;
 7. *dijete umrlog demobiliziranog branioca koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine i koje je sa istim živjelo u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života;
 8. *udovica umrlog demobiliziranog branioca koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.

Posebni korisnici

 1. *demobilizirani branilac, koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 12 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine i
 2. *dijete demobiliziranog branioca koji je u Oružanim snagama proveo najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine, do navršenih 30 godina života i pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu sa demobiliziranim braniocem.

Predmetna novčana sredstva mogu biti odobrena posebnim korisnicima ako se na iste odnosi jedan od slijedećih slučajeva:

- da opredjeljena novčana sredstva nisu utrošena;

- nedovoljnog broja odobrenih zahtjeva iz određene lokalne zajednice i

- utvrđivanja teških socijalno-ekonomskih prilika u porodici podnosioca zahtjeva.

 

Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva):

za pripadnike branilačke populacije:

 1. *zahtjev za podsticajna novčana sredstva;
 2. *dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji: rješenje o ličnoj ili porodičnoj invalidnini, uvjerenje o provedenom vremenu u oružanim snagama podnosioca zahtjeva, odnosno roditelja ili supružnika ukoliko zahtjev podnosi dijete demobiliziranog branioca ili supružnik umrlog demobiliziranog branioca;
 3. *dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo o završenom osnovnom ili srednjem obrazovanju, univerzitetska diploma);
 1. *uvjerenje o kretanju izdato od nadležnog MUP-a;
 1. *uvjerenje nadležne Službe za zapošljavanje da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih lica;
 2. *obrazac JS 3650 (Informacija o uplaćenim doprinosima) izdat od nadležne Poreske uprave;
 3. *izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista)- za aplikante djecu demobiliziranih branilaca;
 4. *izjava supruge umrlog demobiliziranog branioca da je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.

Nakon pregleda prijave gradska/općinska komisija, koja je utvrdila urednost dokumentacije, poziva podnosioca zahtjeva da preuzime neovjeren Ugovor o zapošljavanju. Podnosilac zahtjeva je dužan, nakon ovjere ugovora od strane poslodavca, isti dostaviti gradskoj/općinskoj službi, uz sljedeću dokumentaciju o poslodavcu:

- rješenje o registraciji (za privredne subjekte);

- uvjerenje nadležne Porezne uprave o uplaćenim doprinosima;

- uvjerenje nadležne Porezne uprave o uplaćenim direktnim porezima;

- uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o uplaćenim indirektnim porezima.

 

Visina sredstva

 • *za osobe sa NK, KV, SSS, VŠS, 10.800,00 KM po jednom novozaposlenom radniku;
 • *za osobe sa VSS 12.000,00 KM po jednom novozaposlenom radniku.

 

Postupak odobravanja sredstava

Zahtjev za podsticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uslova Javnog poziva.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi branilačko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

 

Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 04.2024. godine .

 

Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti u nadležnoj službi Općine Maglaj.

Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu Javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva).

Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine Maglaj.

  Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

Sve imenice upotrebljene u muškom ili ženskom rodu u ovom Javnom pozivu odnose se oba spola.