Ponedeljak , 27. May, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Zakazana 36. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

 

 

Trideset šesta redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj bit će održana u četvrtak, 28.03.2024. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 09:00 sati. Predloženi dnevni red sadrži osamnaest tačaka, te vijećnička pitanja i inicijative.

Općinsko vijeće Maglaj bi trebalo razmatrati: Prijedlog izmjene i dopune Statuta Općine Maglaj, Izjašnjenje o Inicijativi za formiranje MZ Stari grad, Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu, Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-Sjeverni dio“ po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Maglaj, Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-Sjeverni dio“ po inicijativi Općine Maglaj, Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“ po zahtjevu Budimir Marinka, Prijedlog Odluke o subvencioniranju komunalnih usluga za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, te Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zadržavanju prava Osnivača Javne ustanove Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj.

Također, predviđeno je razmatranje: a) Prijedlog Odluke o razrješenju dva člana Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj, b) Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj, Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija općine Maglaj za 2024.-2026. godine, Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu, Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve od 01.01. – 31.12.2023. godine, Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 31.12.2023. godine, Nacrt Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2024. godinu, Nacrt Programa utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2024. godinu, Plan i program održavanja javnog zelenila na gradskom području sa finansijskim pokazateljima za 2024. godinu, Izvještaj o radu „Komunalno javno društvo“ doo Maglaj za 2023. godinu, kao i Prijedlog Programa utroška sredstava – subvencija JP „Veterinarska stanica“ doo Maglaj u cilju zbrinjavanja pasa lutalica za 2024. godinu.