Srijeda , 19. Jun, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU “Narodna apoteka Maglaj” Maglaj


img

 

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:12/03, 34/03 i 65/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“Službeni list RBiH”, broj:6/92, 8/93 i 13/94), člana 65. i 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 46/10 i 75/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:77/17), člana 28. Statuta JU “Narodna apoteka Maglaj” ,Maglaj, broj 12/12 od 24.01.2012.godine i Odluke o potrebi raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU “Narodna apoteka Maglaj” Maglaj, broj:81/24,od 17.04.2024.godine Upravni odbor JU “Narodna apoteka Maglaj” Maglaj, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU “Narodna apoteka Maglaj” Maglaj

 

 

Opis pozicije/poslovi

Direktor organizuje rad i rukovodi radom Apoteke, zastupa i predstavlja Apoteku prema trećim licima, odgovara za stručni rad, zakonitost rada, rezultate rada i finansijsko poslovanje Apoteke, učestvuje u radu Upravnog odbora bez prava odlučivanja, predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti Apoteke, predlaže Upravnom odboru Pravilnik o platama i druge općte akte Apoteke, predlaže Upravnom odboru osnove plana rada i razvoja Apoteke, izvršava odluke i zaključke Upravnog odbora Apoteke, podnosi Upravnom odboru pisani izvještaj o cjelokupnom poslovanju Apoteke, jednom tromjesečno, podnosi Upravnom odboru izvještaj o svom radu, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa u prvom stepenu, imenuje i razrješava rukovodioce organizacionih dijelova Apoteke, naređuje izvršenje finansijskog plana Apoteke, predlaže Upravnom odboru godišnji plan stručnog usavršavanja radnika, predlaže Upravnom odboru način obezbjeđenja deficitarnih kadrova, odlučuje o kupoprodaji i otpisu stalnih sredstava i sredstvima opće potrošnje do vrijednosti 5.000,00 KM, donosi odluke i zaključuje ugovore o investicionim ulaganjima u skladu sa ovlaštenjima dobijenih od Upravnog odbora, zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje iz djelatnosti Apoteke, odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu u skladu sa njegovim ovlaštenjima utroška sredstava Apoteke, predlaže Upravnom odboru odluke o uzimanju i davanju kredita u vezi sa poslovanjem i na osnovu tih odluka zaključuje ugovore, organizuje uvođenje evidencija o imovini Apoteke, redovni i vanredni popis sredstava i izvora sredstava Apoteke u skladu sa 

Zakonom, odgovoran je za sprovođenje mjera zaštite i planova odbrane, donosi pojedinačne odluke o troškovima u skladu sa utvrđenim pravnim i drugim aktima, izdaje naloge za isplatu plata i naknada zaposlenicima i naloge za isplatu materijalnih obaveza prispjelih u poslovanju, organizuje nabavku, održavanje i pravilno rukovanje (korištenje) osnovnim sredstvima, određuje lice koje ga zamjenjuje u vrijeme odsustvovanja sa rada (godišnji odmor, bolovanje, stručno usavršavanje, službeno putovanje itd.), imenuje i predsjedava stručnim i savjetodavnim organima Apoteke, za koji je ovlašten Zakonom, Statutom i drugim općtim aktima Apoteke, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Apoteke.

Mandat Direktora Apoteke traje četiri godine, s tim što po isteku mandata, isto lice može biti ponovo izabrano za direktora na način i po postupku propisanim Zakonom i Statutom Apoteke, ali najviše za još jedan mandatni period.

Kandidat za direktora je dužan uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 6 mjeseci, kao dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova, traženih ovim Javnim Konkursom.

 

Opći uslovi;

 • -da je državljanin BiH:
 • -da je stariji od 18 godina;
 • -da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandiduje;
 • -da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u period od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • -da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava BiH);
 • -da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;
 • -da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH;
 • -da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje;
 • -da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u reguliranom organu u koji se kandiduje.

 

Posebni uslovi:

 • -da ima završen Farmaceutski fakultet;
 • -da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
 • -da ima znanje u zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta;
 • -da nije član Upravnog odbora apoteke;
 • -da ne postoje zakonom propisane smetnje u pogledu obavljanja poslova u rukovođenju;
 • -da posjeduje komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije;
 • -sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;
 • -dobre rezultate rada ostvarene tokom prethodnog radnog angažmana;
 • -dobre preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca;
 • -da poznaje jedan ili više stranih jezika;
 • -da ispunjava i druge zakonom propisane uslove.

 

Potrebni dokumenti:

 • -izvod iz Matične knjige rođenih;
 • -Uvjerenje o državljanstvu;
 • -Izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH;
 • -Izjava kandidata ovjerena od nadležnog organa da nije angažiran na drugoj pozicij koja može uticati na eventualni sukob interesa;
 • -Diploma o završenom farmaceutskom fakultetu;
 • -Certifikat o završenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta;
 • -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje magistra farmacije;
 • -Uvjerenje o radnom stažu u struci;
 • -Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • -Uvjerenje o nekažnjavanju.

 

Podnošenje prijava

Prijave se dostavljaju lično ili poštom preporučeno, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prijava na Javni konkurs za poziciju direktora JU “Narodna apoteka Maglaj”  Maglaj ne otvaraj, na slijedeću adresu:

Javna ustanova “Narodna apoteka Maglaj” Maglaj, Viteška ulica broj 9, 74250 Maglaj.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u“Službenim novinama Federacije BiH”, u dnevnim novinama “Dnevni Avaz”, na web stranici Općine Maglaj, oglasnoj ploči Ustanove i oglasnoj ploči Općine Maglaj.

Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim prijavljenim kandidatima, koji ispunjavaju opće i posebne uslove Konkursa  će prije donošenja odluke o izboru biti obavljen intervju, a o čijem  će terminu  isti biti blagovremeno obaviješteni.

Upravni odbor Ustanove imenovat će direktora, uz prethodnu saglasnost Načelnika općine, a nakon odabira kandidata po okončanju Javnog konkursa.