Četvrtak , 25. Jul, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u KJD d.o.o Maglaj


img

Na osnovu člana 4. i člana 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko dobojskog kantona („Službene novine ZDK“ broj: 2/24), Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u KJD d.o.o. Maglaj broj: 01-1033-1/24 od 14.05.2024. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj 01- 1172 /24 od dana 04.06.2024. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

I KJD d.o.o. Maglaj, sa sjedištem na adresi Ulica mladih br. 4 Maglaj, na osnovu ukazane potrebe raspisuje javni oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta:

1. RADNIK NA ODRŽAVNJU MREŽE I OBJEKATA U OJ VODOVOD I KANALIZACIJA- 1 izvršilac, radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

2. POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU VODOVODA I KANALIZACIJE- 1 izvršilac, radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, godinu dana, uz ugovoreni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

II Kraći opis poslova za radno mjesto:

1. Radnik na održavanju mreže i objekata u OJ vodovod i kanalizacija obavlja sljedeće poslove:
• izvodi radove na montaži novih cjevovoda, rekonstrukciji starih cjevovoda i otklanjanju kvarova na cjevovodima i objektima na cjevovodu,
• izvodi montažu novih vodovodnih priključaka,
• obavlja radove na iskopima kanala za popravak vodovodne mreže i čišćenju objekata na cjevovodu
• obavlja pomoćne radove kod montaže i demontaže cjevovoda,
• odgovoran je za primjenu zaštitnih sredstava pri radu,
• obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja u okviru opisa poslova i radnih zadataka.

2. Pomoćni radnik na održavanju vodovoda i kanalizacije:
• radi na poslovima iskopa, zatrpavanja, štemanja
• pomaže kod polaganja vodovodnih i kanalizacionih cijevi
• pomaže pri zamjeni vodomjera i izradi novih vodovodnih priključaka
• obavlja pripremne radove na izgradnji i rekonstrukciji vodnih i kanalizacionih objekata
• čišćenje kanalizacionih šahtova i slivnika
• vrši očitanja vodomjera
• ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.

 1. Uslovi za obavljanje poslova Radnika na održavanju mreže i objekata u OJ vodovod i kanalizacija, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu su: da ima završenu srednju školu VKV/KV mašinske struke.
Iznos osnovne plate je 408 x 2,07.

2. Uslovi za obavljanje poslova Pomoćni radnik na održavanju vodovoda i kanalizacije, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu su: da ima završenu osnovnu školu NK radnik.
Iznos osnovne plate je 408 x 1,70.

III Kandidati su dužni dostaviti:

a) Potpisanu prijavu na javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, sa podacima o adresi, broju telefona i e-mail adresi, ukoliko istu posjeduju;
b) Rodni list ili ličnu kartu;
c) Svjedočanstvo/uvjerenje o završenom osnovnom / srednjem obrazovanju;
d) Dokaz o boračkom statusu (ukoliko je kandidat pripadnik boračke kategorije).

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu priložiti naprijed navedenu traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati čije prijave budu potpune, blagovremene i uredne će biti pozvani na intervju.
Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.
Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.
Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana posljednje objave javnog oglasa.

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana primanja obavještenja o njegovom izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijava na javni oglas se podnosi na adresu KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4 Maglaj, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO (navesti naziv radnog mjesta)“ i treba da je uredna, potpuna i blagovremena.
Za sva dodatna obavještenja pozvati na broj telefona: 032-603-523.

 

Tekst oglasa možete preuzeti ovdje