Ponedeljak , 26. Aug, 2019

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU“ Dječiji vrtić“ Maglaj na period od 4 (četiri) godine


img

 

Na osnovu člana 40. i 41. Zakona  o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:7/10), te na osnovu člana 51. Pravila JU „Dječiji vrtić“ Maglaj i Odluke o raspisivanju konkursa za prijem direktora u JU „Dječiji vrtić“ Maglaj donesene na sjednici održanoj 06.02.2019.godine, broj 2/19, Upravni odbor raspisuje

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU“ Dječiji vrtić“ Maglaj na period od 4 (četiri) godine

 

I

Kandidati  treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

A ) Opće

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nema privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje,
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup  koji je nespojiv  sa obavljanjem  dužnosti direktora,
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 1. B) Posebne:
 • Da ima završen VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi  studijski ciklus, u području  predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije ili psihologije i najmanje pet godina rada na poslovima odgoja i obrazovanja, a naročito se ističe svojim radom u organizaciji odgojno-obrazovne djelatnosti, pedagoškoj teoriji i praksi.

Izuzetno, za direktora predškolske ustanove može biti imenovan i nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

II       

Uz prijavu  kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 1. a) kraću biografiju, adresu, kontakt telefon,
 2. b) Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. c) Uvjerenje o državljanstvu,
 4. d) Ovjerena izjava da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se   kandiduje,
 5.  e) Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dužan je dostaviti kadidat koji bude imenovan),
 6. f) Uvjerenje/dokaz da nije osuđivan za krivično  djelo i privredni prijestup  (dužan je  dostaviti kandidat koji bude imenovan),
 7.  g) Diploma o završenoj stručnoj spremi,
 8. h) Dokaz da kandidat  ima najmanje pet (5) godina radnog  iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja

(Radna knjižica,Potvrda ili Uvjerenje o radnom iskustvu ili  Uvjerenje iz Kantonalnog poreznog ureda),

 1.  i) Programsku koncepciju rada i razvoja u JU u četverogodišnjem periodu,
 2. j) Ljekarsko uvjerenje dužan je dostaviti kandidat koji bude izabran.

                                                                                     

Dokumenti koji se traže  po konkursu  i prilažu  traba da budu originali ili ovjerene fotokopije ne starije od 3 (tri) mjeseca.

 

III

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“,na web stranici općine Maglaj i na oglasnoj ploči JU „Dječiji vrtić“ Maglaj

 

IV

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

V

Prijave na konkurs slati na adresu:

JU Dječiji vrtić Maglaj, Upravni odbor/sa naznakom: „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dječiji vrtić Maglaj“- NE OTVARATI Ul. Civilnih žrtava rata bb, 74 250 Maglaj.

 

VI

Kandidati koji budu  izabrani u uži izbor, bit će  pozvani na intervju koji će se održati u prostorijama ustanove .

O rezultatima konkursa prijavljeni kandidati će biti obavješteni pisanim putem 7/sedam/ dana od dana donošenja odluke o izboru direktora.

Neblagovreme i nepotpune prijave  neće se uzeti u razmatranje.

 

 VII

Za direktora će konačno  biti imenovan kandidat  uz  prethodno  pribavljenu saglasnost osnivača.