Utorak , 22. Sep, 2020

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

30. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj
broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 06.08.2019.godine,
sazivam 30. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 15.08. 2019. godine sa početkom u 8:30 sati, u sali JU
Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikaciju Zapisnika sa 29. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj.

DNEVNI RED

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta-Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2019.godine; Download

2. Odluka o dodjeli stambenih jedinica u zakup i načinu odabira korisnika stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja; Download

3. Odluka o visini zakupnine u stambenim jedinicama izgrađenim u okviru projekta „Zatvaranje  kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“ Projekat - CEB II; Download

4. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Maglaj na Skupštini JP „KJD“ d.o.o. Maglaj; Download

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Maglaja; Download

6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Maglaj za 2019.godinu; Download

7. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju cijene odvoza smeća od pravnih i fizičkih lica; Download

8. Nacrt Ugovora o prijateljskom okruženju između Općine Maglaj i koncesionara u pogledu eksploatacije uglja i drugih resursa na lokalitetu ležišta uglja Brezove Dane; Download

9. Odluka o usvajanju Nacrt djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“; Download

10. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2018.godinu; Download

11. Program rada mjesnih zajednica za 2019.godinu; Download

12. Informacija o stanju i funkcionisanju mjesnih zajednica; Download

13. Informacija o kretanju zapošljavanja i nezaposlenosti na području općine Maglaj za 2018.godinu; Download

14. Informacija o radu privatnih predškolskih ustanova za 2018/2019. godinu PPU koje se sufinansiraju iz Budžeta Općine Maglaj; Download
- „Maglajska mala raja,
- „Dječiji osmjeh“ Maglaj

15. Informacija o radu JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK za 2018.godinu. Download

Brifing Načelnika općine između dvije sjednice.

Vijećnička pitanja i inicijative.