Utorak , 22. Sep, 2020

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za sufinansiranje projekata – program iz oblasti poljoprivrede, edukativna putovanja i organizirani posjeti sajmovima


img

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 8/07, 3/08 i 6/08), člana 38. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2019. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj: 10/18), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2019. godinu Načelnik općine o b j a v lj u j e

 

J A V N I P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za sufinansiranje projekata – program iz oblasti poljoprivrede, edukativna putovanja i organizirani posjeti sajmovima

 

1.PREDMET POZIVA

Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški zemljoradničkim zadrugama i udruženjima poljoprivrednika s područja općine Maglaj na osnovu vrijednosti apliciranih projekata – programa.

Poticajna sredstva su opredjeljena za programe koji moraju biti isključivo vezani za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj. Za ovaj poticaj mogu se prijaviti zemljoradničke zadruge i udruženja poljoprivrednika s područja općine Maglaj koji su upisani u Registar klijenata (RK). Rok za podnošenje zahtjeva je do 11.10.2019. godine.

- Jednoj zadruzi ili udruženju može može biti odobreno sufinansiranje samo jednog projekta –programa u visini do 1.500,00 KM u 2019.godini.

- Visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, ovisno o broju zaprimljenih i odobrenih zahtjeva).

 

 

  1. PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

Zemljoradničke zadruge i udruženja poljoprivrednika sa područja općine Maglaj, koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis i imaju prijavljenu proizvodnju u Registru klijenata i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

 

 

VRSTE POTICAJA

SUFINANSIRANJE PROJEKATA –Programa iz oblasti poljoprivrede, edukativna putovanja i organizirani posjeti sajmovima.  

KRITERIJI

Zemljoradničke zadruge i udruženja poljoprivrednika s područja općine Maglaj koji su upisani u RK.

 

 POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. Zahtjev,
  2. Potvrda o upisu u RK.
  3. Poslovni plan ili projekt-program (sa finansijskom strukturom) i predračunom opreme.
  4. Izvještaj o radu Udruženja/ Zadruge za 2018. godinu.
  5. Završni račun za 2018. godinu.
  6. Plan rada u 2019. godini.
  7. Potvrda tekućeg/ žiro računa.

 

3.PROVEDBA POSTUPKA

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola Općine Maglaj, Načelniku općine – Komisija za poticaje.

Ispunjenost kriterija utvrdit će Komisija imenovana od strane Načelnika općine, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Načelniku općine koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 11.10.2019. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.