Utorak , 22. Sep, 2020

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

N A R E D B A o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Maglaj – jesenja faza 2019. godine


img

 

Na osnovu člana 10. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona – jesenja faza 2019. godine broj: 11-37-15102/19 od 10.10.2019. godine i člana 41. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08 i 6/08) d o n o s i m

N A R E D B U
o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije
na području općine Maglaj – jesenja faza 2019. godine

 

I

NAREĐUJE SE provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije – jesenja faza 2019. godine na području općine Maglaj u periodu od 28.10.–31.10.2019. godine u skladu sa Programom provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona 2019. godine (PROLJETNA I JESENJA FAZA) – (Kontrola uzročnika zaraznih oboljenja i njihovih prenosilaca), broj: 11-37-3732-2/19 od 15.04.2019. godine.

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:

 1. javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentriranim stanovništvom (gradsko naselje),
 2. obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama,
 3. centralne deponije,
 4. nezvanična (neorganizovana) odlagališta otpada - smetljišta,
 5. vaspitno – obrazovni objekti (škole, obdaništa, fakulteti) i kulturni objekti sa pripadajućim vanjskim površinama,
 6. kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica,
 7. objekti kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),
 8. Objekti gradskih/općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),
 9. kantonalne institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),
 10. gradske/općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama,
 11. individualni stambeni objekti u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja, (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),
 12. vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima kojima upravljaju vjerske zajednice,
 13. objekti za javno vodosnabdjevanje i kanalizaciona mreža sa šahtovima i izlivnim kolektorima,
 14. objekti i površine svih fizičkih i pravnih lica koji obavljaju poslovnu djelatnost, (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),
 15. objekti i sredstva javnog saobraćaja,
 16. objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),
 17. objekti za pružanje usluga javne higijene,
 18. Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi, tavani, magacinski prostori, drvarnici, smetljarnici, dvorišta, garaže),
 19. šahtovi i energetski kanali toplovodnih, plinskih, električnih, telefonskih i drugih instalacija.

 

II

Troškovi obavezne preventivne sistematske deratizacije, koji se odnose na objekte i površine iz tačke I stav 2. tačka 1., 4., 8., 10. i 11., ove Naredbe finansiraju se iz budžeta općine Maglaj.

Troškovi obavezne preventivne sistematske deratizacije, koji se odnose na objekte i površine iz tačke tačke I stav 2. tačka 2., 5., 6., 7., 9. i 12., ove Naredbe finansiraju se iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

Troškove obavezne preventivne sistematske deratizacije, koji se odnose na objekte i površine iz tačke tačke I stav 2. tačka 3., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. snose subjekti koji su vlasnici ili posjednici istih.

 

III

Isključivo u utvrđenom periodu, ima se organizovati i provesti obavezna preventivna sistematska deratizacija u skladu sa Programom provođenja deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.

 

IV

Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju za objekte i površine iz svoje nadležnosti organizovat će Općina a sprovesti Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

 

V

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su obezbijediti nesmetan rad izvođačima.  

 

VI

Nadležna sanitarna inspekcija će izvršiti kontrolu rodenticida, utvrditi količinu i vrstu rodenticida, a u toku izvođenja vršiti stalan nadzor nad primjenom preparata, kao i kontrolu izvođenja deratizacije.

 

VII

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Općine Maglaj” i putem sredstava informisanja.