Utorak , 13. Apr, 2021

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Održana druga redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

 

Održana je druga redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj u kino sali JU Dom kulture “Edhem Mulabdić“ uz poštivanje preporuka i mjera koje su na snazi. Prema Dnevnom redu uz planiranih 29 tačaka, dodana je još jedna tačka Odluka o privremenoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama općine Maglaj.

U nastavku rada usvojen je Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2021.godinu, a rok za provođenje javne rasprave je 15 dana. Usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. -30.06.2020.godine i  Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2021.godinu, a Periodični finansijski izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 30.06.2020.godine, Periodični finansijski izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. - 30.09.2020.godine i Dokument okvirnog Budžeta/Proračuna 2021 – 2023.godine primljeni su k znanju.

Na drugoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća usvojen je Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2022. godinu, Odluka o privremenoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama općine Maglaj, Program rada Načelnika općine i općinskih službi Općine Maglaj za 2021.godinu, Program rada Općinskog vijeća Maglaj za 2021.godinu, kao i Osnovni zadaci i programska orijentacija za rad Općinskog pravobranioca u 2021.godini.

Donesena su Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća kao stalnih radnih tijela: Komisije za statutarna pitanja, Poslovnik i propise, Komisije za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe građana, Komisije za privredu, prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoliša, Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, za društvene odnose, odnose sa vjerskim zajednicama, boračko invalidska i socijalna pitanja, Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Komisije za pitanja mladih i ravnopravnost polova, Etičke komisije časti, Komisije za zaštitu kulturno historijskog i privrednog naslijeđa i turizam, Komisije za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti iz historije Maglaja, Komisije za dodjelu javnih priznanja. Također, donesena su i Rješenja o imenovanju: Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti na imovinu, naslijeđe i poklon, te Drugostepene stručne komisije.

Usvojene su i sljedeće odluke: Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj – južni dio“, po zahtjevu ALU WOOD INŽINJERING d.o.o. Maglaj, Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Maglaj centar – južni dio“, po zahtjevu DŽINO PETROL d.o.o. Maglaj, Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Kosova“ – po zahtjevu DŽINO PETROL d.o.o. Maglaj, Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj- sjeverni dio“ po zahtjevu „EURO MEAT“ doo Maglaj, Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Mehinagić – Ruvić (Rifat) Samri iz Maglaja, radi oblikovanja građevinske parcele, Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Suljaković (Muhamed) Taibu iz Maglaja, radi oblikovanja građevinske parcele, kao i Odluka o prosječnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj za 2021.godinu.

Tokom sjednice doneseno je Rješenje o izuzimanju zemljišta u korist Općine Maglaj radi formiranja građevinske parcele broj 72 po Regulacionom planu „Centar Maglaj – južni dio“ i Rješenje o utvrđivanju prava svojine u korist Zamboni (Ferdo) Zdenka iz Maglaja kao pravnog sljednika graditelja garaža. Usvojen je srednjoročni - trogodišnji plan potencijalnih projekata JPP-a 2021- 2023.g. i godišnji plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za 2021.godinu.

Usvojena je Odluka o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg i naknada članovima Komisija Općinskog vijeća, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka i samostalnih vijećnika u 2021.godini, Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije, Odluka o učešću općine Maglaj kao osnivača KJD u sufinansiranju, Odluka o dodjeli poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Maglaj udruženjima građana i humanitarnim organizacijama na privremeno korištenje, Odluka o imenovanju povjerenika MZ-a općine Maglaj, te Odluka o pokretanju procedure izbora i imenovanja u reguliranim organima općine Maglaj.

Doneseno je Rješenje o razrješenju zamjenskog člana Općinske izborne komisije Maglaj, kao i Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Maglaj.

Na kraju su uslijedila Vijećnička pitanja i incijative.