Subota , 31. Jul, 2021

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

6. sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj- prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 10.06.2021.godine, sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 17.06.2021. godine sa početkom u 09:00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 18.05.2021.godine

DNEVNI RED

1. Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ – po zahtjevu Anita Hasić; Download

2. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ –po zahtjevu PS Maglaj; Download

3. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ – po zahtjevu Nisveta Mrvoljak; Download

4. Prijedlog Odluke o upravljanju Groblja Borik; Download

5. Prijedlog Pravilnika o upravljanju, uređenju i održavanju Groblja Borik; Download

6. Prijedlog Odluke o cijenama pogrebnih usluga i usluga vezanih za obavljanje pogrebne djelatnosti; Download

7. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU “Dječiji vrtić” Maglaj; Download

8. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora “Veterinarska stanica doo Maglaj” i Upravnih odbora „Dom zdravlja“, „Narodna apoteka“, Dom kulture „Edhem Mulabdić“, „Centar za socijalni rad“ i „Narodna biblioteka “; Download

9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora KJD doo Maglaj; Download

10. Prijedlog dokumenta "Strategija razvoja općine Maglaj za period 2021. - 2027. godina"; Download

11. Akcioni plan implementacije "Strategija razvoja općine Maglaj za period 2021. - 2027. godina" za 2021. godinu; Download

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi; Download

13.
a) Izvještaj o radu OIK za 2020.godinu; Download
b) Program rada OIK za 2021.godinu; Download

14. Rješenje o imenovanju redovnog člana OIK; Download

15. Program poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2021.godinu; Download

16. Program utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2021.godinu; Download

17. Izvještaj o radu „KJD“ d.o.o. Maglaj za 2020. godinu; Download

18. Izvještaj o radu „Veterinarska stanica“ d.o.o. Maglaj za 2020. godinu; Download

19. Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ za 2020.godinu; Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.