Subota , 31. Jul, 2021

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

 

Održana je 6. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj sa predviđenih dvadeset tačaka dnevnog reda. Nakon verifikacije zapisnika sa 5.sjednice, usvojen je dnevni red. U nastavku je donesena Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ – po zahtjevu Anita Hasić, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ –po zahtjevu PS Maglaj, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ – po zahtjevu Nisveta Mrvoljak, te Odluka o upravljanju Groblja Borik. Također donesen je Pravilnik o upravljanju, uređenju i održavanju Groblja Borik i Odluka o cijenama pogrebnih usluga i usluga vezanih za obavljanje pogrebne djelatnosti.


Općinsko vijeće na 6.sjednici donijelo je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU “Dječiji vrtić” Maglaj, Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora “Veterinarska stanica doo Maglaj” i Upravnih odbora „Dom zdravlja“, „Narodna apoteka“, Dom kulture „Edhem Mulabdić“, „Centar za socijalni rad“ i „Narodna biblioteka “ te Odluku o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora KJD doo Maglaj.


U daljem radu sjednice, usvojen je dokument "Strategija razvoja općine Maglaj za period 2021. - 2027. godina", Akcioni plan implementacije "Strategija razvoja općine Maglaj za period 2021. - 2027. godina" za 2021. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi.


Izvještaj o radu OIK za 2020.godinu i Program rada OIK za 2021.godinu prolongirano je za narednu sjednicu, kako bi se uradile određene dopune.


Na 6. sjednici doneseno je Rješenje o razrješenju zamjenskog člana OIK i Rješenje o imenovanju redovnog člana OIK, te je usvojen Program poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2021.godinu, Program utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2021.godinu, Izvještaj o radu „KJD“ d.o.o. Maglaj za 2020. godinu, Izvještaj o radu „Veterinarska stanica“ d.o.o. Maglaj za 2020. godinu i Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ za 2020.godinu.


Nakon iscrpljenog dnevnog reda, uslijedila su vijećnička pitanja i inicijative.